Politikker er beskrivelser af overordnede målsætninger, strategier eller rammer for skoleområdet inden for Sønderborg Kommune. Det er beskrivelser af, hvilke intentioner institutionen har i forhold til et specifikt emne og afspejler organisationens standpunkter og værdier. Politikker vil som regel blive udarbejdet på institutionens strategiske niveau.

 

Politik for:

Længevarende elevfravær

 

Vedtaget den:

Marts 2014

 

Sidst revideret den:

Marts 2014

 

 

Målgruppe

 

 

Forældrene

 

 

 

Formål

 

At ulovligt fravær stoppes hurtigst muligt

At samspillet, mellem skolehverdag og længerevarende ønsket fravær, er synlig for forældrene.

Forventningsafklaring mellem forældre og skole om det at holde ferier udenfor de almindelige skoleferier.

 

 

Kernebegreber i dokumentet

Længerevarende fravær er over 5 skoledage – under 5 skoledage gives tilladelse af lærerteamet.

 

Konkret indhold:

Ulovligt fravær

Ved ulovligt fravær følger lærerne op via intra, telefonisk, og/eller fysiske møder (Evt. børneparaply) Såfremt fraværet ikke nedbringes involveres inklusionsvejleder Rikke Jessen. Hun kontakter via sms eller telefonisk forældrene hver gang der er en fraværsdag.Kommunens fraværskonsulenter inddrages. Såfremt fraværet ikke kan nedbringes ved ovenstående laves underretning

Længerevarende fravær

Der sendes et standardsvar ud til forældre, der søger om fri til deres barn.

Standardsvaret suppleres med en uddybende skrivelse.

Dokumentation

Kontoret, lærerne og ledelsen følger fravær for den enkelte og samlet for skolen.

 

 

 

Evaluering

En gang hver andet år samlet. Ud fra en oversigt over fraværet følges løbende op på ledermøder og med lærerteamene (Hver måned).

 

 

I folkeskoleloven er det præciseret, at alle elever, der er optaget i skolen, har pligt til at møde til undervisningen.

Folketinget og Sønderborg Kommune har sat et særligt fokus på elevernes deltagelse i undervisningen og dermed elevernes fravær.

På Nydamskolen er det blevet mere almindeligt, at I som forældre tager jeres børn ud af skolen udenfor skoleferierne, som jo ligger godt spredt hen over året.

Lovgivningen og den daglige undervisning er tilrettelagt med udgangspunkt i, at alle elever møder til alle timer. De almindelige undervisningsaktiviteter, gruppearbejde samt det sociale samvær vil derfor påvirkes af et fravær.
Det kan være rigtig svært for nogle børn igen at indgå i klassens hverdag, i det faglige arbejde og i de sociale relationer efter et fravær.

Vi vil gøre jer opmærksomme på, at I formelt for fraværsperioden overtager undervisningsansvaret for jeres barn, og at jeres barn ikke bliver opdateret efter endt fravær. I kan hente hjælp til opgaven i klassens uge-/månedsplaner og i dialog med lærerne.

Vi ved godt, at det ikke altid kan lade sig gøre at holde ferierne, hvor skolens ferier ligger, men vi regner med, at I så har overvejet ovenstående.

 

I ønskes en en god og udbytterig tur for hele familien.

 

I kan læse mere om skolens generelle holdning til fravær og lovgivningen på området i vedhæftede fil fra skolebestyrelsen.


Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og ledelsen ved Nydamskolen.

 

Længere fravær udenfor skolens ferier.

 

Information til Nydamskolens forældre om elevers fravær udenfor ferien.

I perioder er der også på Nydamskolen et mærkbart frafald blandt eleverne på grund af ekstra fravær udenfor de almindelige skoleferier. Denne information medsendes, når man tager sit barn ud af skolen i ovennævnte forbindelse. Meningen er at tydeliggøre samarbejde og forventninger mellem skole og hjem. Det er med andre ord ikke et spørgsmål om at ”løfte pegefingre” i forhold til fritagelse for skolegang udenfor skoleferierne.

Har man truffet valget og rammerne er afklarede, ønsker vi en god og udbytterig tur for hele familien.

Sådan er reglerne.

Alle elever har pligt til at møde til undervisningen. Ifølge § 39 i folkeskoleloven er det skolelederen, der sørger for, at alle elever, der går i skole, også rent faktisk deltager i undervisningen. Denne tilsynspligt ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens ansvar for, at alle børn opfylder undervisningspligten. Det er derfor skolens leder, der skal vurdere den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med den mangel på undervisning, fraværet indebærer.

 

Hvad siger skolebestyrelsen?

Når forældre vælger at spørge deres børn fri fra undervisningen, for at tage på ferie med familien, synes vi, at der er mange argumenter for det:

Men der er også ulemper:

 

Hvad siger skolens ledelse?

Også i ledelsen har vi forståelse for, at forældre vælger at tage på ferie udenfor skoleferien. Som loven er nu, ser vi ikke nogen mening i, at stå med den moralske pegefinger og vælge mellem værdige og ikke værdige elever, hvem er dygtig nok til at holde ferie med familien uden for sæsonen og hvem er ikke? Så indenfor rimelighedens grænser får man lov, hvis man spørger.

Det er ledelsens opfattelse, at det er forældrenes ansvar, at børnene lærer noget og kan vende let tilbage til skolehverdagen, når de beder dem fri fra skole uden for de planlagte ferier. Det er forældrenes valg, men samtidig bliver det også forældrene ansvar.

 

Hvad gør vi?

Som ansvarlig samarbejdspartner er skolen selvfølgelig indstillet på at være behjælpelig:

- Årsplaner/ugeplaner er tilgængelige på forældreintra, så man som forælder kan se lidt om, hvad klassen skal, i den periode eleven er væk. Der kan dog ofte blive tale om ændringer i en sådan plan, så dialog med lærerne er nødvendig. Lærerne udarbejder ikke særskilt lektie- og undervisningsmateriale før/efter en afholdt ferie uden for skoleferie-perioderne.

Der kan være megen læring for barnet i at rejse på ferie i f.eks. udlandet og opleve frem-mede landes kulturer, geografi og historie. Denne viden kan bringes videre til klassekammeraterne gennem elevintra eller ved hjemkomst, evt. ved ”foredrag”/billedvisning m.v..